اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از بازدیدهای دوره ای کارگزاریهای شهرستان مرزی آستاراخبر داد. در این سرکشی ها ضمن بررسی وضعیت توزیع و موجودی کودهای اصلی (NPK) و تاکید به اجرای دقیق دستورالعمل ها و توزیع محصولات کودی غیر یارانه ای استاندارد در قالب تفاهم نامه و تائید شرکت خدمات حمایتی مورد تاکید قرار گرفت و نمونه کودهای موجود در کارگزاری ها لیست برداری و به معاونت مربوطه استان جهت رسیدگی و کنترل قرار گرفت.