ارسال گزارشات عملکرد

ارسال گزارش های ماهانه به دفتر مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در راستای دستورالعمل نظام کنترل کیفیت کودهای کشاورزی و نظارت بر فرایند توزیع کودها و پایش بازار، ضمن انجام بازدیدهای دوره ای بصورت مرتب، گزارش های مربوطه شامل گزارش جامع ماهانه کنترل کیفی، بازدیدهای دوره ای کارگزاران، گزارش بازدید از واحدهای تولید کننده، گزارش بازدید کارگروه پایش و کنترل بازار، گزارش نظارت بر فرایند توزیع کود شیمیایی و گزارش آموزش کارگزاران در محل انبار کارگزاری بصورت ماهانه به مدیریت های مربوطه ستاد ارسال میگردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید