تخلیه کود اوره در انبارهای سازمانی

تخلیه کود کود اوره کشتی بهدخت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 100 تن کود اوره کشتی بهدخت در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ظرف مدت کوتاهی تخلیه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید