اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در راستای تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان فارس و حمایت از رونق تولیدات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از ابتدای سال جاری تا کنون مقدار 16622تن انواع کود شیمیایی از مبادی مختلف در انبار های سازمانی خود جذب و تخلیه نموده است که تقریباً مقدار 11هزار تن از این مجموع را در شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس حمل و توزیع نموده است.