بازدید از روند تخلیه کیسه گیری کود فله

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از روند تخلیه و کیسه گیری کود فله در انبار سازمانی گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی مدیر شرکت ازروند تخلیه و کیسه گیری کود فله در انبار سازمانی گرگان بازدید بعمل آورد وی با بیان این که یکی از عوامل موثر در افزایش  راندمان تولید استفاده به موقع کود های شیمیایی می باشد چرا که این فاکتور همبستگی مثبت با تولید داشته ضمن این که می تواند  گیاه را از عوامل محدود کننده دور نگه دارد  با  استفاده حداکثری از  شرایط آب و هوایی  مدیریت بهینه در مزرعه داشته باشد  وی  با اشاره  به  آمار کیسه گیری  کود فله    گفت : از ابتدای  سال تاکنون  بیش از 16 هزارتن  کود فله  وارد  انبار  سازمانی  گرگان  شد  وی  تاکید کرد:لذا با تامین به موقع  کود شیمیایی و کیسه گیری کود فله،  این شرکت توانسته شدت تنش ها را کاهش داد تا ضمن حاکم شدن آرامش در جامعه کشاورزی و ارائه خدمات کشاورزی مطمئن تر، موجب جلب اعتماد بیشتر جامعه کشاورزان به شرکت گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید