افزایش کیسه گیری کود فله

افزایش حجم کیسه گیری کود فله در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت با بیان این  مطلب گفت: با عنایت به ارسال حجم  زیادی  از کودهای فله اوره و سوپر فسفات تریپل، سولفات  پتاسیم و کلرور پتاسیم به انبارهای  شرکت و انجام عملیات کیسه گیری، نظر به ارسال کودهای مذکور از مبادی بیش از پیش بینی اولیه که میزان10000 تن بوده است ، لذا از محل افزایش 25درصد قرارداد عملیات کیسه گیری و توزین  انجام شده است وی  همچنین از  برگزاری استعلام10000 تن دیگر از عملیات بارگیری، تخلیه و کیسه گیری خبرداد که انشا الله ،انتخاب پیمانکار جهت انجام کار از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید