اخبار

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 
روز دوشنبه 2 اسفند ماه 1400 جلسه ی مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در موردبرنامه ریزی تامین وتوزیع کودهای فسفاته وپتاسه در کشت قردادی با کارشناس شعبه لرستان آقایان مهندس دارخانی وجودکی در محل ساختمان این شرکت برگزار شد.