بازدید پایش و نظارت استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :

در تاریخ 98/04/26 نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان ، عضو کارگروه پایش و نظارت استان به اتفاق دبیر کمیته نظارت بر توزیع کود استان ( شامل کارشناسان و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان ، حوزه معاونت بهبود تولیدات گیاهی ، حراست ، بازرسی ، مرکز تحقیقات کشاورزی استان و سازمان صنعت معدن تجارت و تجارت استان) از شرکت تعاونی روستایی کنارو ( کارگزار توزیع انواع نهاده های کشاورزی شهرستان بندرعباس) بازدید نمودند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید