اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خستان خراسان شمالی

 

با توجه به برگزاری جلسات هفتگی تهک (توسعه هواشناسی کاربردی ) در اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی و حضور مستمر نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی (مسئول باشگاه کشاورزان) ، بولتن توصیه های هواشناسی کشاورزی در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به کشاورزان و حوزه های مرتبط با کشاورزی تهیه می شود . لازم به یادآوری است در صورت وجود اخطاریه های کشاورزی در بولتن ذکر شده ، توصیه های فنی و زراعی از طریق سامانه 1559(باشگاه کشاورزان) شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در اختیار بهره برداران و کشاورزان محترم قرار می گیرد.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/