گزارش بازدید و پایش توزیع کود شهرستان حاجی آباد – هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ هفتم مردادماه نماینده این مدیریت به اتفاق اعضای کمیته بازرسی کود استان(جهاد کشاورزی استان، صنعت معدن تجارت، مرکز تحقیقات کشاورزی) به شهرستان حاجی آباد عزیمت نموده و به پایش و بررسی نحوه توزیع کود توسط 2 نفر از کارگزاران کود منطقه و دو مورد فروشگاه کود و سم و بذر شهر حاجی آباد پرداخته و گزارشات مربوطه را تهیه و ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید