شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان
شاپور کرمی
ارتباط با مدیریت استان کردستان
  • نام مدیر : شاپور کرمی
  • معاون : محمد کیوان ذهنی
  • تلفن دفتر : 08733722402
سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان