عنوان: مزایده فروش محصولات باغی نخیلات روی درخت در بوشهر

مهلت دریافت سند: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده