عنوان: بارگیری، حمل و تخلیه 15000 تن انواع نهاده ها از کرمان

مهلت دریافت سند: ۲۸ شهريور ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری