عنوان: تجدید مزایده عمومی نوبت اول_ استان فارس

مهلت دریافت سند: ۲۰ مهر ۱۴۰۰

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مزایده