عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 14836 تن انواع نهاده از زنجان

مهلت دریافت سند: ۱۲ مهر ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری