عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 5010 تن انواع نهاده از بوشهر

مهلت دریافت سند: ۱۴ مهر ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری