عنوان: تجدید مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 5010 تن نهاده از بوشهر

مهلت دریافت سند: ۳ آذر ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری