عنوان: مناقصه تصدی و مدیریت حمل و تخلیه 250 هزار تن نهاده و خاک فسفات از بندرعباس

مهلت دریافت سند: ۲۷ آذر ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری