عنوان: بارگیری، حمل و تخلیه 11300 تن انواع نهاده از استان تهران

مهلت دریافت سند: ۸ دي ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری