عنوان: مزایده فروش مقدار 948543 کیلوگرم کودهای کف انبار در استان هرمزگان

مهلت دریافت سند: ۱۳ دي ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده