عنوان: تجدید مناقصه خرید 160000 کیلوگرم پارافین صنعتی

مهلت دریافت سند: ۱۸ دي ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی