عنوان: مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه 7300 تن انواع نهاده از استان کهگیلویه و بویراحمد

مهلت دریافت سند: ۱۴ دي ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری