عنوان: مناقصه کیسه گیری، توزین، سردوزی، صفافی و پارت چینی 18000 تن کود شیمیایی در آبیک

مهلت دریافت سند: ۲۹ دي ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری