عنوان: تجدید مزایده 22270 کیلو مواد حاصل از بوجاری بذر گندم در اردبیل

مهلت دریافت سند: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده