عنوان: تجدید مزایده یک قطعه ملک به مساحت 1387 متر مربع در اردبیل

مهلت دریافت سند: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده