عنوان: تجدید مزایده اجاره انبارها در شیراز

مهلت دریافت سند: ۵ اسفند ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده