عنوان: مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی کرمان

مهلت دریافت سند: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه