عنوان: مناقصه خريد کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله به مقدار 50 هزار تن و کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری به مقدار 10 هزار تن

مهلت دریافت سند: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی