عنوان: مزایده زمین و انبار در اصفهان

مهلت دریافت سند: ۴ خرداد ۱۴۰۱
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده