عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود شیمیایی بذرمال فسفر و روی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مهلت دریافت سند: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه