عنوان: آگهی مزایده یک مرحله ای

مهلت دریافت سند: ۸ تير ۱۴۰۱

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مزایده