عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مهلت دریافت سند: ۱۴ تير ۱۴۰۱

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه