عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد 3 قلم تکنیکال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مهلت دریافت سند: ۷ تير ۱۴۰۱

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه