جزئیات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه كيسه گيري ، توزین و صفافی 25000تن کودشیمیایی در آبیک
  • مهلت دریافت سند : ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

دانلود فایل

  • متن آگهی:

شرکت خدمات حمایتی کشا ورزی - مجتمع شیمیایی آبیک وابسته به وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد انجام عملیات كيسه گيري ، توزین ، صفافی و پارت چینی مقدار 25000تن کودشیمیایی (درانبار یا برروی کامیون) خودرا ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از"دریافت اسنادمناقصه تا ارائه پیشنهاد ، بازگشایی و..." در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1- شماره فراخوان وتاریخ انتشار آگهی مناقصه درسامانه : 2001001465000005روزدوشنبه مورخ08/12/1401

2- نام ونشانی مناقصه گذار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیایی آبیک به نشانی : کیلومتر 50 اتوبان کرج قزوین روبروی کارخانه سیمان آبیک جنب شرکت فراسا(سیپورکس)

3-هزینه خرید اسناد مناقصه :  مبلغ 000/500ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسامانه  : از روزدوشنبه مورخه 8/12/1401 لغایت ساعت 19 روزپنج شنبه مورخه11/12/1401

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی - بارگذاری در سامانه بصورت pdf : تا ساعت 19 روزیکشنبه مورخه21/12/1401

*لازم به ذکراست پیشنهادات ارسالی بایدحداقل 45 روز ازتاریخ آخرین روزتسلیم پیشنهادها اعتبارداشته باشد.

6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روزدو شنبه مورخه 22/12/1401ساعت 10

7- میزان و نوع تضمین فرایند اجرای کارمبلغ: 000/000/275/1(یک میلیاردودویست وهفتادوپنج میلیون)ریال می باشد که به دو صورت ضمانتنامه بانکی ویا پرداخت نقدی (فیش واریزی)به حساب شبای شماره  250100004001039704005791- IRنزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 321039777263500650100000000006 قابل ارائه می باشد.

8- آدرس وزمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پاکت ( الف ) علاوه بر بارگذاری در سامانه ، بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا یک ساعت قبل از زمان بازگشایی پیشنهادات (روز دوشنبه  مورخه 22/12/1401) به دبیرخانه کمیسیون معاملات مناقصه گزار در نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

 

 

ضمنا جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن6-45367285-026 به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.

-شماره تماس پشتیبانی سامانه1456( تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان البرز بشماره 34566000 026


آخرین اخبار