جزئیات مناقصه و مزایده

مناقصه سرویس ایاب و ذهاب آبیک
  • مهلت دریافت سند : ۳ خرداد ۱۴۰۲

دانلود فایل

  • متن آگهی:

شرکت خدمات حمایتی کشا ورزی - مجتمع شیمیایی آبیک وابسته به وزارت جهادکشاورزی در نظر داردسرویس ایاب و ذهاب کارکنان خودرا ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از"دریافت اسنادمناقصه تا ارائه پیشنهاد و..." در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1- شماره فراخوان وتاریخ انتشار آگهی مناقصه درسامانه :2002001465000003 روزشنبه مورخه30/02/1402

2- نام ونشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیایی آبیک به نشانی : کیلومتر 50 اتوبان کرج قزوین روبروی کارخانه سیمان آبیک جنب شرکت فراسا(سیپورکس)

3-هزینه خرید اسناد مناقصه :  مبلغ 000/500ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسامانه  : از روزشنبه مورخه 30/02/1402 لغایت ساعت 19 روزچهار شنبه مورخه03/03/1402

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی ( بارگذاری در سامانه بصورت pdf ): تا ساعت 19 روزشنبه مورخه13/03/1402

*لازم به ذکراست پیشنهادات ارسالی بایدحداقل 30روز ازتاریخ آخرین روزتسلیم پیشنهادها اعتبارداشته باشد.

6- زمان بازگشائی پیشنهادات : روزسه شنبه مورخه 16/03/1402ساعت 10

7- میزان و نوع تضمین فرایند اجرای کارمبلغ: 000/500/562(پانصدوشصت ودومیلیون وپانصدهزار)ریال می باشد که به دو صورت ضمانتنامه بانکی ویا پرداخت نقدی (فیش واریزی)به حساب شبای شماره  250100004001039704005791- IRنزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 321039777263500650100000000006 قابل ارائه می باشد.

8- آدرس وزمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پاکت ( الف ) علاوه بر بارگذاری در سامانه ، بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه  مورخه 13/03/1402 به دبیرخانه کمیسیون معاملات مناقصه گزار درآدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

 

ضمنا جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن6-45367285-026 به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه و یا با شماره تلفن1456 تماس حاصل فرمایید.

 آخرین اخبار