جزئیات مناقصه و مزایده

تجدید مزایده فروش یک قلم تکنیکال فوزالون به مقدار100000 کیلوگرم
  • مهلت دریافت سند : ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳

دانلود فایل

  • متن آگهی:

مجتمع شیمیایی آبیک وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درنظردارد نسبت به فروش یک قلم تکنیکال  فوزالون به مقدار100000 کیلوگرم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید . کلیه مراحل بارگذاری ازدریافت اسناد ، ارائه  نرخ های پیشنهادی ، بازگشائی پیشنهادات و...در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهدشد ولازم است شرکت کنندگان  درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

1- شماره فراخوان وتاریخ انتشار مزایده درسامانه : 1003001465000001وزسه شنبه  مورخه 1403/2/25

2- نام ونشانی برگزار کننده مزایده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی – مجتمع شیمیایی آبیک به نشانی : کیلومتر 50 اتوبان کرج – قزوین روبروی کارخانه سیمان آبیک جنب شرکت فراسا(سیپورکس)

3- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده ازسامانه  : از روزسه شنبه  مورخه1403/2/25تاساعت 19 روزدوشنبه مورخه1403/2/31

4- آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادی (بارگذاری در سامانه) : تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخه1403/3/10

5-زمان بازگشائی پیشنهادات : روزشنبه مورخه1403/3/12ساعت 10

6- مبلغ واریزی تضمین جهت شرکت در مزایده برای هر تن  225/000/000 ریال  می باشد که بایستی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه سامانه ستاد به  شماره  حساب 250100004001039704005791- IRنزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز سی کاراکتری321039777263500650100000000006 پرداخت نمایند.

7- آدرس و تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پاکت ( الف ) علاوه بر بارگذاری در سامانه ، بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر یکساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات مورخه1403/3/12 به دفترکمیسیون معاملات مزایده گزار در نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

8- متقاضیان شرکت در مزایده می توانند درروز های اداری ازساعت 7.30 تا 13 روزچهار شنبه مورخه1403/2/26لغایت روزچهارشنبه مورخه 1403/3/9 ازمواد موضوع مزایده بازدید نمایند . ضمناً در صورت عدم بازدید مسئولیت ناشی از عواقب بعدی بر عهده شرکت کنندگان می باشد.

ضمنا" جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 6-45367285-026به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir وآدرس پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir نیز مراجعه و یا شماره تلفن 1456 تماس حاصل فرمائید .

 

 


آخرین اخبار