عنوان: مزایده یک قطعه زمین در اردبیل

مهلت دریافت سند: ۲۹ تير ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده