عنوان: تجدید مزایده دو قطعه زمین در جلفا

مهلت دریافت سند: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده