جزئیات مقاله

 
 
صادق قربانی 1 ، علی محمدحسینی 2، حامد شیردل 3
 
1 -پژوهشگر دکترای کشاورزی اکولوژیک )اگرواکولوژی( 2 - مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران 3 - معاون فنی شرکت