جزئیات مقاله

آسیب شناسی صنعت تولید بذر در بخش هزینه‌ها

 

محمدرضا لطفی نزاد: کارشناس ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاوزی

پوران مبینی: کارشناس ارشد بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

آسیب شناسی صنعت تولید بذر در بخش هزینه‌ها