جزئیات مقاله

مروری بر روش های حمایتی بخش کشاورزی
 
پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت.
فرزام پور رمضان: مشاور مدیرعامل و مدیر هماهنگی امور استانها شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
 
کلمات کلیدی : کشاورزی حمایتی خدمات