برنامه ملی سازگاری با کم آبی (اردیبهشت 1400)

تهیه و تدوین: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی متشکل از چندین وزارتخانه و سازمان.  

برای مطالعه کتاب، لطفا کلیک نمایید.