جزئیات مقاله

راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در بخش کشاورزی

تهیه کننده: رحمان امامی، مدرس دانشگاه

مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران