جزئیات مقاله

تهیه و تدوین: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی متشکل از چندین وزارتخانه و سازمان.  

برای مطالعه کتاب، لطفا کلیک نمایید.