جزئیات مقاله

راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در بخش کشاورزی

تهیه کننده: رحمان امامی، مدرس دانشگاه

مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

 

 

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/