جزئیات مقاله

دستگاه مغناطیسی

مترجم: لاله تاجی پور، کارشناس مسئول بذردرختان گرمسیری

مدیریت امورماشین ها و ادوات کشاورزی

دستگاه مغناطیسی