مقالات

تهیه و تدوین: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی متشکل از چندین وزارتخانه و سازمان.  
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز
تنظیم: رضا فریدون نژاد
تنظیم: رضا فریدون نژاد
تهیه کننده: هومن حری  
مؤلفان: وحید حائری، محمد رضا رستمی
مترجم: دکتر محمد هادی موذن جامی
نویسنده: توماس پیکتی
مترجم: ناهید سپهر پور
نوشته: دکتر غفاریان، دکتر کیانی
مترجم: مهندس فضل الله امینی
مترجم: مهندس فضل الله امینی
مترجمان: دکتر احمد روستا، فاطمه اللهیاری
ترجمه : مهدی قراچه داغی
پژوهشکده تحقیقات استراتژیک
محمد قاسم پناهی، فرهاد طهماسبی بلداجی، مرجان نکوآمال کرمانی