مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان خبر داد:

برگزاري همایش و نمایشگاه آموزشی و ترویجی در راستاي حمایت از تولیـدات داخلی و محصولات دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان،

مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مصاحبه ی اختصاصی با رسانه این شرکت گفت :نظر به ابلاغ شـیوه نامه اجرایی همایش هاي آموزشی و ترویجی در راستاي نیل به اهداف خود کفایی کودهاي کشاورزي ، حمایت از تولیـدات داخلی و محصولات دانش بنیان و ایجاد تنوع در سـبد کودي شـرکت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، همایش و نمایشـگاه آموزشی و ترویجی در اسـتان لرستان با هماهنگی با روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزي استان، اصـحاب رسانه اعم از صدا  سیما ، خبرگزاري هاي مرتبط و روزنامه هاي محلی در خرداد ماه 1401در شهرستان خرم آباد برگزار خواهد شد.

مکان برگزاری این همایش بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید