جلسه نیاز سنجی آموزشی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت)

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان با تأیید این خبر افزود در این جلسه که با حضور معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان و مدیران محترم جهاد کشاورزی شهرستانها برگزار شد در خصوص جذب حداکثری کود اوره بحث و گفتگو گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید