اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

مهندس خسرو عمرانی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: نمونه کود شیمیای اوره از محل تولیدات پتروشیمی پردیس عسلویه که از سوی نماینده شرکت بر اساس دستورالعمل های نمونه برداری تهیه گردیده بود، در مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به منظور آنالیز کنترل کیفی به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.